Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja promotorów KNO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” ogłasza nabór na promotorów, którzy poprowadzą szkolenia (konsultacje) w zakresie kształcenia na odległość (KNO) w publicznych placówkach oświatowych.

Do zadań promotora będzie należało przeprowadzanie konsultacji (szkoleń) dla przedstawicieli sektora oświaty (kadra zarządzająca lub nauczyciele, lub administratorzy sieci) z placówek oświatowych, które zgłosiły chęć udziału w „Konsultacjach KNO” organizowanych przez KOWEZiU w ww. projekcie. Konsultacje eksperckie będą dotyczyć m.in. takich obszarów jak:

 • instalacja i/lub dostosowanie oraz wdrożenie platformy edukacyjnej Moodle
 • opracowywanie zasobów dydaktycznych i ich implementacja na platformę Moodle (tworzenie e-kursów)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle
 • aspekty prawne związane z wdrażaniem KNO w placówce oświatowej
 • możliwości wykorzystania platformy Moodle w pracach administracyjnych.

Pierwsze konsultacje (szkolenia) przewidywane są na IV kwartał 2013 roku.

Wymagania obowiązkowe dla promotorów:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń tradycyjnych dla min. 15 osób każde
 • gotowość do pracy w terenie, tj. prowadzenie szkoleń/konsultacji w szkołach na terenie własnego województwa, jak i województw sąsiednich.

Wymagania dodatkowe dla promotorów, którzy poprowadzą konsultacje (szkolenia) dedykowane nauczycielom:

 • doświadczenie w prowadzeniu min. 5 szkoleń dla odbiorców z sektora oświaty
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń z zakresu obsługi platformy Moodle
 • udział (potwierdzony certyfikatem ukończenia) w szkoleniu „Doskonalenie Kadry KNO”
 • doświadczenie w prowadzeniu i przygotowaniu min. 5 kursów na platformie edukacyjnej Moodle.

nota biograficzna – promotorzy dla nauczycieli

Wymagania dodatkowe dla promotorów, którzy poprowadzą konsultacje (szkolenia) dedykowane kadrze zarządzającej:

 • min. 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu kształcenia na odległość w placówce oświatowej
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 5 szkoleń dla kadry zarządzającej szkołami zawodowymi lub placówkami kształcenia ustawicznego/praktycznego
 • udział (potwierdzony certyfikatem ukończenia) w szkoleniu „Doskonalenie Kadry KNO”
 • min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora (lub wicedyrektora) szkoły zawodowej lub placówki kształcenia ustawicznego.

nota biograficzna – promotorzy dla kadry zarządzającej

Wymagania dodatkowe dla promotorów, którzy poprowadzą konsultacje (szkolenia) dedykowane administratorom:

 • doświadczenie w prowadzeniu min. 5 szkoleń z zakresu obsługi platformy Moodle dla min. 10 uczestników każde
 • doświadczenie w instalacji min. 3 platform Moodle dla min. 200 użytkowników każda
 • doświadczenie w implementacji min. 20 kursów na platformę Moodle
 • udział (potwierdzony certyfikatem ukończenia) w szkoleniu „Doskonalenie Kadry KNO”
 • min. 2-letnie doświadczenie w administrowaniu platformą Moodle w placówce oświatowej

nota biograficzna – promotorzy dla administratorów

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić jedną z not biograficznych (dla nauczycieli, kadry zarządzającej lub administratorów) i przesłać do 30 czerwca 2013 r. na adres: JLIB_HTML_CLOAKING

Pytania związane z rekrutacją należy zadawać na adres powyżej.

Organizatorzy procesu rekrutacji zastrzegają sobie prawo skontaktowania się tylko
z wybranymi osobami. Osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, zostaną zaproszone na spotkanie szkoleniowe.