Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Badania

We wrześniu br. rozpoczęliśmy projekt badawczy pod nazwą:

DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ oraz DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI I ODBIORCÓW W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Celem badań jest dokonanie analizy stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach UE, analiza uwarunkowań leżących u podstaw funkcjonowania systemów nauczania na odległość (e-learningu) w wybranych instytucjach w Polsce. Badaniem objęci są również nauczyciele i faktyczni oraz potencjalni odbiorcy kształcenia na odległość w celu zdiagnozowania ich potrzeb i oczekiwań.

Informacje uzyskane w trakcie badania są niezbędne dla sporządzenia raportu na temat stanu e-learningu w Polsce i wypracowania rozwiązań systemowych, które zapewnią sprawne funkcjonowanie kształcenie na odległość w systemie kształcenia ustawicznego.

Diagnozą objęte zostanie 285 szkół i placówek kształcenia ustawicznego w tym: centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Badania będą miały charakter ilościowy oraz jakościowy. Badania te będą realizowane przez konsorcjum Demos Polska Sp. z o.o i Pentor Research International S.A. wybranych zgodnie w ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Za badania w charakterze ilościowym odpowiadać będzie firma Pentor RI, natomiast za jakościowe firma Demos.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Osoba do kontaktu w sprawie badań ze strony KOWEZiU:

Wojciech Myka — asystent koordynatora merytorycznego projektu

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING