Kształcenie na odległość

TOWAR  JAKO ELEMENT SPRZEDAŻY

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.18. Prowadzenie sprzedaży, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach:
sprzedawca 522301, technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa.

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • charakteryzować artykuły z grupy towarów żywnościowych i nieżywnościowych,
  • dokonywać odbioru ilościowego i jakościowego towarów,
  • przyjmować i dokumentować dostawy towarów,
  • odczytywać oznakowania zastosowane na opakowaniach towarów,
  • rozróżniać i stosować opakowania towarów.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży wynosi 700 h (forma stacjonarna) lub 490 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.18. Prowadzenie sprzedaży wynosi 450 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe