Kształcenie na odległość

PODSTAWY/ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: technik administracji 334306

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik administracji

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
  • rozpoznawać strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
  • korzystać z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
  • rozróżniać rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
  • korzystać z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
  • stosować przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 910 h (forma stacjonarna) lub 637 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 397 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe