Kształcenie na odległość

PRZEPISY/ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I PRAWA PRACY

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik administracji 334306

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik administracji

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać cechy osoby fizycznej i osoby prawnej,
  • oceniać skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej,
  • określać rodzaje odpowiedzialności cywilnej,
  • stosować zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego,
  • sporządzać umowy cywilnoprawne,
  • stosować przepisy prawa dotyczące zatrudniania w państwach Unii Europejskiej.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 910 h (forma stacjonarna) lub 637 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji ręcznej wynosi 397 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe