Kształcenie na odległość

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik administracji 334306

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik administracji

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • przestrzegać zasad postępowania administracyjnego,
  • wszczynać postępowanie administracyjne,
  • ustalać właściwość organu administracyjnego,
  • informować strony postępowania o ich prawach i obowiązkach,
  • podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody,
  • sporządzać dokumenty na każdym etapie postępowania,
  • wszczynać egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego,
  • stosować orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego,
  • przygotowywać standardowe formy korespondencji służbowej,
  • przechowywać dokumenty.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 910 h (forma stacjonarna) lub 637 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 397 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe