Kształcenie na odległość

ELEMENTY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik administracji 334306

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik administracji

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych,
  • klasyfikować jednostki prawno-organizacyjne w sektorze publicznym,
  • analizować budżet jednostki organizacyjnej,
  • analizować dochody i wydatki budżetu państwa,
  • analizować dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego,
  • selekcjonować dane statystyczne pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej,
  • klasyfikować rodzaje badań statystycznych oraz wskazywać ich przydatność,
  • rozróżniać, obliczać i interpretować podstawowe miary statystyczne.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 910 h (forma stacjonarna) lub 637 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji wynosi 397 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe