Kształcenie na odległość

ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ekonomista 331403

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ekonomista

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

 • wyjaśnić elementarne pojęcia i prawa ekonomiczne,
 • wyjaśnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych,
 • dokonać wyboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa do planowanej działalności gospodarczej,
 • założyć działalność gospodarczą,
 • sporządzić podstawowe dokumenty związane z rejestracją działalności gospodarczej,
 • posłużyć się przepisami prawa w działalności gospodarczej,
 • dostrzec wpływ mechanizmów działających w gospodarce rynkowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • uzasadnić potrzebę ingerencji rządu w procesy gospodarcze,
 • ocenić polską gospodarkę,
 • określić wpływ państwa na życie gospodarcze kraju,
 • dokonać uzasadnionego wyboru zachęt ekonomicznych.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wynosi 470 h (forma stacjonarna) lub 329 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wynosi 250 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe