Kształcenie na odległość

ZASADY SPORZĄDZANIA PLANÓW, ANALIZ I SPRAWOZDAŃ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ekonomista 331403

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ekonomista

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

 • sporządzić plany działania jednostki organizacyjnej,
 • sporządzić plan działania małego przedsiębiorstwa,
 • sporządzić uproszczony biznesplan,
 • zanalizować gospodarowanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie,
 • zanalizować gospodarowanie środkami trwałymi i materiałami w przedsiębiorstwie,
 • wskazać kierunki poprawy konkurencyjności firmy,
 • uzasadnić rolę statystyki w procesie podejmowania decyzji,
 • rozróżnić rodzaje badań statystycznych oraz określić ich przydatność,
 • zgromadzić informacje o badanej zbiorowości,
 • rozróżnić, obliczyć i zinterpretować podstawowe miary statystyczne,
 • określić rolę analizy statystycznej w procesie wnioskowania i podejmowania decyzji,
 • dokonać selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wynosi 470 h (forma stacjonarna) lub 329 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wynosi 250 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe