Kształcenie na odległość

ZASADY DOKUMENTOWANIA EWIDENCJI GOSPODARCZYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.36. Prowadzenie rachunkowości, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista 331403 i technik rachunkowości 431103

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • klasyfikować i wyceniać aktywa i pasywa przedsiębiorstwa,
  • ewidencjonować operacje bilansowe i wynikowe,
  • przeprowadzać kalkulację kosztów,
  • stosować różne formy rozliczeń pieniężnych.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości wynosi 520 h (forma stacjonarna) lub 364 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.36. Prowadzenie rachunkowości wynosi 267 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe