Kształcenie na odległość

ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.36. Prowadzenie rachunkowości, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista 331403 i technik rachunkowości 431103

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • rozróżnić sprawozdania finansowe od rzeczowych,
  • sporządzić podstawowe sprawozdania finansowe, tj. bilans i rachunek wyników oraz informację
  • dodatkową do bilansu i rachunku zysków i strat,
  • odczytywać dane zawarte w sprawozdaniach finansowych,
  • wyznaczać próg rentowności produkcji,
  • przeprowadzać analizę danych ujętych w sprawozdaniach finansowych,
  • zanalizować i ocenić płynność finansową firmy, jej wypłacalność oraz wykorzystanie majątku,
  • przeprowadzać analizę i ocenę rotacji należności i zapasów oraz produktywności,
  • zanalizować i ocenić rentowność i perspektywy rozwojowe firmy,
  • ocenić zadłużenie firmy.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości wynosi 520 h (forma stacjonarna) lub 364 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.36. Prowadzenie rachunkowości wynosi 267 h.

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe