Kształcenie na odległość

ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZEŃ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rachunkowości 431103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik rachunkowości

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • sporządzać umowy cywilnoprawne,
  • obliczać wynagrodzenia w różnych systemach płac,
  • obliczać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • obliczać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i inne świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń
  • Społecznych,
  • obliczać wysokość odpisu na ZFŚS.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych wynosi 550 h (forma stacjonarna) lub 385 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu : A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych wynosi 277 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe