Kształcenie na odległość

ZASADY USŁUG FINANSOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych 421108

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • zastosować terminologię z zakresu rachunkowości i podatków,
  • stosować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • stosować zasady rachunkowości oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
  • omówić zasady organizacji pracy w kasie głównej i operacyjnej,
  • omówić podstawy prawne świadczenia usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
  • realizować usługi finansowe (stosować różne formy rozliczeń pieniężnych),
  • otwierać i zamykać rachunki bankowe, zakładać lokaty, obliczać oprocentowanie lokat.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego wynosi 160 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe