Kształcenie na odległość

ZASADY OBROTU TOWAROWEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych 421108

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • przyjęąći zaewidencjonować towar w dokumentach magazynowych,
  • sporządzić dokumentację magazynową,
  • racjonalnie gospodarować stanem magazynowym i ustalać konieczny poziom zapasów
  • magazynowych,
  • posługiwać się aktami prawnymi i regulaminami dotyczącymi obrotu towarowego.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego wynosi 160 h.

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe