Kształcenie na odległość

ZASADY WYKONYWANIA WYROBÓW Z DREWNA I TWORZYW DRZEWNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach stolarz 752205, technik technologii drewna 311922

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach stolarz, technik technologii drewna

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznawać gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne,
  • określać właściwości drewna i tworzyw drzewnych,
  • rozpoznawać wady drewna oraz określać przyczyny ich powstawania,
  • posługiwać się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym,
  • dokonać klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych,
  • dobrać technologię wytwarzania wyrobów stolarskich,
  • dobierać sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich wynosi 800 h (forma stacjonarna) lub 560 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich wynosi 525 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe