Kształcenie na odległość

ROBOTY MURARSKIE I REMONTOWE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach murarz-tynkarz 711204, technik budownictwa 311204

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach murarz-tynkarz, technik budownictwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżnić i dobrać materiały niezbędne przy wykonywaniu robót murarskich,
  • rozpoznać i scharakteryzować rodzaje murów i sposoby ich wiązania,
  • udzielić informacji na temat konstrukcji murowych,
  • dobrać niezbędne narzędzia do wykonania robót murarskich,
  • rozróżnić i dobrać właściwą izolację budowlaną,
  • określić niezbędne prace związane z przedmiotem robót murowych,
  • rozróżnić dokumentacje budowlane i ich składowe,
  • scharakteryzować dostępne na rynku programy komputerowe wspierające wykonywanie dokumentacji budowlanej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich wynosi 600 h (forma stacjonarna) lub 420 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich wynosi 238 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe