Kształcenie na odległość

ROBOTY TYNKARSKIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach murarz-tynkarz 711204, technik budownictwa 311204

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach murarz-tynkarz, technik budownictwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • sklasyfikować materiały budowlane i określić ich zastosowanie,
  • rozróżnić rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie,
  • zastosować przyrządy pomiarowe,
  • określić zasady wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi,
  • zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
  • rozróżnić rodzaje tynków,
  • dobrać narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • rozpoznać uszkodzenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych i określić sposoby ich naprawy.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich wynosi 600 h (forma stacjonarna) lub 420 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich wynosi 238 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe