Kształcenie na odległość

SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616, technik urządzeń sanitarnych 311209

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznawać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz określać ich właściwości,
  • rozróżniać urządzenia energetyczne stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • stosować programy komputerowe wspomagające wykonanie zadań,
  • rozpoznawać rodzaje i układy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,
  • rozpoznawać rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików,
  • rozpoznawać obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określić ich funkcje.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych wynosi 340 h (forma stacjonarna) lub 238 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych wynosi 230 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe