Kształcenie na odległość

SIECI GAZOWE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616, technik urządzeń sanitarnych 311209

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych,
  • zidentyfikować właściwości materiałów stosowanych do budowy gazociągów i przyłączy gazowych,
  • ustalić miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych,
  • sklasyfikować gazociągi i przyłącza gazowe według określonych kryteriów.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych wynosi 340 h (forma stacjonarna) lub 238 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych wynosi 230 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe