Kształcenie na odległość

SIECI I WĘZŁY CIEPŁOWNICZE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616, technik urządzeń sanitarnych 311209

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznawać materiały stosowane do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych oraz określać ich właściwości,
  • rozróżniać urządzenia energetyczne stosowane w sieciach i węzłach ciepłowniczych,
  • rozpoznawać rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych,
  • rozpoznawać rodzaje węzłów ciepłowniczych,
  • rozpoznawać elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych,
  • stosować techniki i technologie związane z wykonywaniem sieci i węzłów ciepłowniczych oraz przeprowadzaniem remontów,
  • stosować programy komputerowe wspomagające wykonanie zadań związanych z sieciami i węzłami ciepłowniczymi.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych wynosi 340 h (forma stacjonarna) lub 238 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych wynosi 230 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe