Kształcenie na odległość

ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik urządzeń sanitarnych 311209, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznawać materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określać ich właściwości,
  • rozróżniać urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych,
  • rozpoznawać rodzaje wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
  • rozpoznawać rodzaje ujęć wody,
  • rozpoznawać rodzaje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologię ich wykonywania,
  • rozpoznawać elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • określać miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych wynosi 330 h (forma stacjonarna) lub 231 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych wynosi 170 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe