Kształcenie na odległość

ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik urządzeń sanitarnych 311209, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznawać materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określać ich właściwości,
  • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań inżynierskich,
  • rozpoznawać źródła energii konwencjonalne i alternatywne,
  • rozpoznawać instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy,
  • rozpoznawać elementy instalacji grzewczych,
  • klasyfikować urządzenia grzewcze według określonych kryteriów,
  • określać miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych wynosi 330 h (forma stacjonarna) lub 231 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych wynosi 170 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe