Kształcenie na odległość

PODSTAWY KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik elektryk 311303, elektryk 741103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik elektryk, elektryk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznaćć zasady i określić zakres koniecznych prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych,
  • rozpozna typowe uszkodzeń instalacji elektrycznych,
  • dobrać części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych,
  • dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej,
  • dobrać mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych,
  • sprawdzći ciągłość przewodów fazowych i ochronnych,
  • wykonać pomiary parametrów instalacji elektrycznych,
  • sprawdzić działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wynosi 350 h (forma stacjonarna) lub 245 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wynosi 350 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe