Kształcenie na odległość

TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechatronik 311410, monter mechatronik 742114

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechatronik, monter mechatronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • stosować prawa i przestrzegał zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki i automatyki,
  • przestrzegać zasad przygotowania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu,
  • dobierać narzędzia do montażu podzespołów i zespołów mechatronicznych,
  • wykonywać montaż podzespołów i zespołów mechanicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 330 h (forma stacjonarna) lub 231 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 310 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe