Kształcenie na odległość

PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechatronik 311410

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechatronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • rozpoznać elementy i układy systemu zasilania elektrycznego, pneumatycznego i hydraulicznego,
  • rozróżnić parametry elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne urządzeń systemów mechatronicznych,
  • określić metody sprawdzania elementów i układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń systemów mechatronicznych,
  • określić rodzaje i zasady działania sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 170 h (forma stacjonarna) lub 119 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 410 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe