Kształcenie na odległość

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DO PRACY CZ.2

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznawać oznaczenia podzespołów systemu komputerowego,
 • rozróżniać i analizować parametry sprzętu komputerowego,
 • zidentyfikować informacje dotyczące certyfikacji CE podzespołów komputerowych,
 • analizować dokumentację techniczną podzespołów komputerowych w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • dobierać narzędzia i urządzenia do określonych czynności monterskich,
 • zaplanować harmonogram prac dotyczących montażu komputera osobistego,
 • wykonać montaż komputera osobistego według zaplanowanej konfiguracji,
 • przestrzegać zasad bhp podczas prac montażowych,
 • konfigurować oprogramowanie niskopoziomowe,
 • instalować i konfigurować system operacyjny,
 • instalować i konfigurować sterowniki urządzeń,
 • instalować i konfigurować oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań,
 • dobrać oprogramowanie zabezpieczające,
 • wykorzystać oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego,
 • przeprowadzać rekonfigurację i modernizację komputerów osobistych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 360 h (forma stacjonarna) lub 252 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 210 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe