Kształcenie na odległość

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DO PRACY CZ.3

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • zaplanować odpowiednią procedurę oceny zgodności zmontowanego zestawu komputerowego z właściwą dyrektywą,
 • zidentyfikować zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • sporządzić dokumentacje rejestracyjną i sprawozdawczą dotyczącą obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • rozróżnić systemy liczbowe używane w technice komputerowej,
 • zapisać liczby w różnych systemach liczbowych,
 • wykonywać obliczenia z użyciem różnych systemów liczbowych,
 • scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej po kątem zastosowań,
 • zastosować urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych,
 • zaprojektować stanowisko komputerowe,
 • określić czynności związane z przygotowaniem komputera osobistego do pracy,
 • opracować plan działań związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy,
 • przestrzegać zasad zarządzania projektem podczas prac związanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego,
 • przestrzegać przepisów bhp i ergonomii podczas prac związanych z przygotowaniem stanowiska komputerowego do pracy,
 • wykonać dokumentację techniczną stanowiska komputerowego,
 • wykonać cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych,
 • wykonać konserwację stanowiska komputerowego,
 • aktualizować systemy operacyjne, sterowniki i aplikacje.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 360 h (forma stacjonarna) lub 252 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 210 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe