Kształcenie na odległość

SIECI KOMPUTEROWE CZ. 1

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik teleinformatyk 351103, technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik teleinformatyk, technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • definiować podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi,
  • rozpoznawać topologie sieciowe i wymienić ich mocne strony,
  • posługiwać się modelami odniesienia, opisując działanie sieci oraz przypisać urządzenia sieciowe do określonych warstw,
  • rozpoznawać rolę poszczególnych urządzeń sieciowych oraz dobierać odpowiednie urządzenia na podstawie dokumentacji,
  • dobierać medium sieciowe do zakładanej prędkości i poziomu bezpieczeństwa sieci,
  • wykonać okablowanie miedziane typu skrętka, zakańczać przewody w gniazdach RJ45 oraz wtykami 8P8C,
  • definiować rolę podstawowych protokołów sieciowych,
  • konfigurować interfejsy sieciowe w systemach Microsoft i Linux,
  • uruchomić podstawowe usługi sieciowe i serwerowe.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wynosi 190 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe