Kształcenie na odległość

SIECI KOMPUTEROWE CZ. 2

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik teleinformatyk 351103, technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • definiować zasady obowiązujące w sieciach pracujących z protokołem IPv4,
  • wyliczyć adresy charakterystyczne dla sieci pracujących z wykorzystaniem protokołu IPv4,
  • wymienić etapy procesu projektowania sieci komputerowej,
  • planować prace związane z zebraniem danych niezbędnych do wykonania projektu sieci komputerowej,
  • projektować sieć zgodnie z poznanymi zasadami, wykorzystując oprogramowanie wspomagające,
  • projektować adresację IPv4 dla sieci komputerowej,
  • sporządzić dokumentację projektową zgodnie z przyjętymi zasadami.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wynosi 190 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe