Kształcenie na odległość

SYSTEMY KOMPUTEROWE CZ. 1

Nazwy zawodów których efekty kształcenia z grupy PKZ(E.b) zostały uwzględnione w kursie:
technik informatyk 422103, technik tyfloinformatyk 351204, technik teleinformatyk 351103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać symbole graficzne podzespołów systemu komputerowego,
 • dobrać elementy systemu komputerowego do wymogów użytkownika,
 • dobrać konfigurację systemu komputerowego do warunków technicznych i wymogów użytkownika,
 • dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań,
 • zastosować zabezpieczenia sprzętu komputerowego,
 • zastosować zabezpieczenia systemu operacyjnego,
 • rozróżnić parametry sprzętu komputerowego,
 • scharakteryzować informatyczne systemy komputerowe,
 • określić funkcje systemu operacyjnego,
 • posłużyć się terminologią dotyczącą konfiguracji lokalnych sieci komputerowych,
 • posłużyć się terminologią dotyczącą urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • skorzystać z publikacji elektronicznych dotyczących diagnozowania systemu komputerowego,
 • skorzystać z publikacji elektronicznych dotyczących modernizacji systemu komputerowego,
 • skorzystać z publikacji elektronicznych dotyczących instalacji systemu operacyjnego,
 • skorzystać z publikacji elektronicznych dotyczących aktualizacji oprogramowania komputerowego,
 • zastosować programy komputerowe wspomagające diagnozowanie systemu komputerowego.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe