Kształcenie na odległość

SYSTEMY KOMPUTEROWE CZ. 2

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik teleinformatyk 351103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik teleinformatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować proces uruchamiania komputera,
  • dobrać zabezpieczenia systemów operacyjnych,
  • zlokalizować uszkodzenia sprzętowe systemów komputerowych na podstawie opisu,
  • określić funkcje poszczególnych elementów systemu komputerowego,
  • określić funkcje programów monitorujących pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów,
  • określić funkcje programów zabezpieczających pracę systemu komputerowego,
  • posłużyć się terminologią dotyczącą informatycznych systemów komputerowych,
  • określić sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego,
  • sporządzić wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego,
  • zarządzić licencjami zainstalowanego oprogramowania.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich wynosi 400 h (forma stacjonarna) lub 280 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich wynosi 267 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe