Kształcenie na odległość

ELEMENTY ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W BRANŻY SAMOCHODOWEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik pojazdów samochodowych 311513

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik pojazdów samochodowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • opisać organizację przedsiębiorstwa branży samochodowej na przykładzie marki opel,
 • określić odpowiedzialność poszczególnych działów za wspólny efekt jakim jest zadowolony klient,
 • scharakteryzować proces obsługi klienta serwisu od „dzień dobry” do „do widzenia”,
 • scharakteryzować organizację magazynu i sklepu z częściami zamiennymi i eksploatacyjnymi,
 • zastosować systemy zamawiania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • scharakteryzować obieg części i materiałów eksploatacyjnych,
 • sporządzić kalkulację kosztów wykonania usługi z wykorzystaniem programów wspomagających kalkulację kosztów,
 • sporządzić fakturę i zlecenie wykonania usługi,
 • interpretować pojęcia recyklingu i odpadu,
 • powoływać się na akty prawne regulujące gospodarkę odpadami,
 • opisać podstawowe zasady postępowania z odpadami w przedsiębiorstwie samochodowym,
 • posługiwać się dokumentacją dotyczącą gospodarki odpadami.


Łączna liczba godzin kursu: 20

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych wynosi 110 h (forma stacjonarna) lub 77 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych wynosi 255 h

Liczba modułów: 4

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe