Kształcenie na odległość

TECHNIKI WYTWARZANIA W OBRÓBCE MASZYNOWEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik 311504, ślusarz 722204

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanik, ślusarz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać metody obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi,
  • rozróżniać elementy budowy obrabiarek uniwersalnych,
  • dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy.
  • dobierać przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej,
  • dobierać obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac,
  • dobierać narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej,
  • dobierać materiały do wykonania elementów maszyn i urządzeń,
  • dobierać materiały do wykonania narzędzi.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.20 Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej wynosi 238 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe