Kształcenie na odległość

ORGANIZACJA PROCESÓW PRODUKCJI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechanik 311504

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechanik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżnić rodzaje produkcji,
  • kalkulować koszty wytwarzania wyrobów,
  • kontrolować parametry jakościowe procesów wytwarzania,
  • określić zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń,
  • sporządzić dokumentację sprawozdawczą produkcji.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń wynosi 150 h (forma stacjonarna) lub 105 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń wynosi 290 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe