Kształcenie na odległość

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDÓW STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.1. Użytkowanie pojazdów maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanizacji rolnictwa 311512, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżniać środki transportu stosowane w rolnictwie,
 • rozpoznawać mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • rozróżniać rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • sporządzać kalkulację kosztów związaną z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • sklasyfikować środki transportowe stosowane w transporcie rolniczym,
 • scharakteryzować elementy konstrukcyjne środków transportowych stosowanych w rolnictwie,
 • rozpoznawać układy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • scharakteryzować mechanizmy i zespoły pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • rozróżniać rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie,
 • określać składniki kosztów bezpośrednich dotyczących eksploatacji pojazdów rolniczych,
 • ustalać normy zużycie paliw do wykonania poszczególnych rodzajów prac,
 • sporządzać kalkulację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie wynosi 280 h (forma stacjonarna) lub 196 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.1. Użytkowanie pojazdów maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie wynosi 385 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe