Kształcenie na odległość

ZASADY OBSŁUGI TECHNICZNEJ I NAPRAW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanizacji rolnictwa 311512, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,
  • oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  • rozpoznawać usterki i uszkodzenia maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  • dokonywać zapisów w książce przeglądów technicznych,
  • przestrzegać zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  • sporządzać kalkulację kosztów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie wynosi 270 h (forma stacjonarna) lub 189 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie wynosi 380 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe