Kształcenie na odległość

SUROWCE CUKIERNICZE


Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik technologii żywności 314403, cukiernik 751201

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik technologii żywności, cukiernik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • obliczać wartość energetyczną surowców cukierniczych,
  • sklasyfikować i charakteryzować metody i sposoby magazynowania surowców i dodatków do produkcji cukierniczej,
  • określić warunki magazynowania surowców i dodatków cukierniczych,
  • rozpoznawać surowce cukiernicze, substancje dodatkowe oraz materiały pomocnicze – ich rodzaje, sposoby oceny ich jakości oraz sposoby ich wykorzystywania w produkcji cukierniczej,
  • oceniać organoleptycznie surowce cukiernicze pod względem jakościowej przydatności do produkcji.


Łączna liczba godzin kursu: 35

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych wynosi 333 h

Liczba modułów: 7

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe