Kształcenie na odległość

PODSTAWY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik technologii żywności 314403, tukiernik 751201

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik technologii żywności, cukiernik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • sklasyfikować półprodukty i gotowe wyroby cukiernicze,
 • scharakteryzować etapy produkcji półproduktów i wyrobów gotowych,
 • scharakteryzować zasady produkcji wyrobów cukierniczych,
 • dobrać surowce do sporządzania poszczególnych rodzajów wyrobów cukierniczych,
 • określić jakość surowców do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • dobrać odpowiednią metodę produkcji półproduktu i wyrobu gotowego,
 • dobrać parametry sporządzania i wypieku wyrobów cukierniczych,
 • określić przyczyny wad występujących z powodu niewłaściwie prowadzonego procesu technologicznego oraz sposoby zapobiegania tym wadom,
 • określić zastosowanie półproduktów oraz sposoby formowania wyrobów gotowych z półproduktów,
 • dobrać właściwą technikę wykańczania i dekorowania wyrobów gotowych,
 • dobrać odpowiedni sposób przechowywania i magazynowania półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych,
 • obliczać ilości surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych potrzebnych do wyprodukowania podanej ilości półproduktów i wyrobów gotowych na podstawie receptury cukierniczej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych wynosi 333 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe