Kształcenie na odległość

DEKOROWANIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH


Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik technologii żywności 314403, cukiernik 751201

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik technologii żywności, cukiernik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować sposoby dekoracji wyrobów cukierniczych,
  • dobrać techniki stosowane do dekoracji wyrobów cukierniczych,
  • przygotować elementy dekoracyjne,
  • scharakteryzować zasady dekorowania przy projektowaniu dekoracji wyrobów cukierniczych,
  • dobrać surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych,
  • określić przydatność surowców i półproduktów stosowanych do dekoracji wyrobów cukierniczych,
  • dobrać urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych wynosi 333 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe