Kształcenie na odległość

PODSTAWY SPORZĄDZANIA CIAST PIEKARSKICH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik technologii żywności 314402, piekarz 751204

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik technologii żywności, piekarz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania,
  • posłużyć się recepturami piekarskimi,
  • dobrać surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie,
  • przygotować surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta,
  • dobrać metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie,
  • ustalić parametry technologiczne produkcji ciasta,
  • sporządzić ciasta na wyroby piekarskie.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.3. Produkcja wyrobów piekarskich wynosi 250 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe