Kształcenie na odległość

PODSTAWY PLANOWANIA PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik technologii żywności 314403

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik technologii żywności

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować główne surowce przemysłu spożywczego,
 • scharakteryzować operacje i procesy związane z przetwórstwem żywności,
 • scharakteryzować metody utrwalania żywności,
 • scharakteryzować zastosowanie dodatków funkcjonalnych do żywności,
 • stosować zasady planowania procesu produkcji wyrobów spożywczych,
 • stosować zasady dokumentowania procesu i wyrobu,
 • stosować zasady kontroli i badań procesu i wyrobu,
 • stosować zasady mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń,
 • stosować zasady przechowywania i transportu żywności,
 • stosować zasady systemu HACCP,
 • scharakteryzować działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych wynosi 170 h (forma stacjonarna) lub 119 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych wynosi 290 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe