Kształcenie na odległość

WYPOSAŻENIE GASTRONOMII

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych 343404, kucharz 512001

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • planować układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego,
 • rozróżnić urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych,
 • dobrać maszyny i urządzenia do poszczególnych działów zakładu gastronomicznego,
 • rozpoznać instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych,
 • znać zasady bhp podczas użytkowania instalacji stosowanych w zakładach gastronomicznych,
 • zaplanować urządzenia gastronomiczne do części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego,
 • scharakteryzować materiały konstrukcyjne,
 • omówić podstawowe zasady korzystania z urządzeń gastronomicznych,
 • znać budowę i zasadę działania urządzeń stosowanych w zakładach gastronomicznych,
 • posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej,
 • dobrać urządzenia do obróbki wstępnej surowców,
 • dobrać urządzenia do obróbki cieplnej żywności,
 • dokonać podziału urządzeń chłodniczych,
 • omówić budowę podstawowych urządzeń chłodniczych magazynowych,
 • określić wyposażenie zmywalni naczyń,
 • znać urządzenia i środki stosowane do utrzymania czystości.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów wynosi 700 h (forma stacjonarna) lub 490 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.6. Sporządzanie potraw i napojów wynosi 500 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe