Kształcenie na odległość

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych 343404, kucharz 512001

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej,
  • stosować zasady racjonalnego wykorzystania surowców,
  • gospodarować odpadami,
  • oceniać żywności organoleptycznie,
  • oceniać żywność pod względem towaroznawczym,
  • klasyfikować żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej,
  • dobrać warunki do przechowywania żywności,
  • rozpoznać zmiany zachodzące w przechowywanej żywności.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów wynosi 700 h (forma stacjonarna) lub 490 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.6. Sporządzanie potraw i napojów wynosi 500 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe