Kształcenie na odległość

PODSTAWY SPORZĄDZANIA POTRAW I NAPOJÓW

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych 343404, kucharz 512001

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • wyjaśnić pojęcie racjonalne żywienie,
 • wymienić zasady racjonalnego żywienia,
 • zastosować zasady racjonalnego żywienia podczas planowania posiłków,
 • wskazać możliwość usunięcia błędów żywieniowych z jadłospisu,
 • rozróżnić pojęcia: utrwalanie i przechowywanie żywności,
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w przechowywanej żywności,
 • scharakteryzować metody utrwalania żywności,
 • ocenić różne metody utrwalania żywności,
 • dobrać metody utrwalania żywności,
 • wyjaśnić pojęcie receptury gastronomicznej,
 • opisać budowę receptury gastronomicznej,
 • określić znaczenie receptury gastronomicznej jako dokumentu produkcyjnego i rozliczeniowego,
 • uzasadnić konieczność posługiwania się recepturami gastronomicznymi w procesie produkcyjnym,
 • wyjaśnić pojęcia: metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
 • sklasyfikować metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
 • scharakteryzować metody i techniki sporządzania potraw lub napojów,
 • ocenić metody i techniki sporządzania potraw lub napojów.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.6Sporządzanie potraw i napojów wynosi 700 h (forma stacjonarna) lub 490 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.6. Sporządzanie potraw i napojów wynosi 500 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe