Kształcenie na odległość

OCENA ŻYWIENIA

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • ocenić straty powstałe podczas magazynowania, obróbki wstępnej i obróbki termicznej,
 • zinterpretować oznakowania żywności,
 • sklasyfikować składniki pokarmowe oraz określać ich źródła,
 • analizować zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami pożywienia,
 • ocenić ilość składników odżywczych w pożywieniu,
 • wymienić czynniki wpływające na przyswajanie pożywienia,
 • przeanalizować zależności między brakiem lub nadmiarem składników odżywczych a stanem zdrowia,
 • wymienić choroby żywieniowe,
 • wymienić części układu pokarmowego,
 • wymienić poszczególne etapy trawienia i wchłaniania składników pożywienia,
 • przeanalizować wpływ innych układów na stan odżywienia człowieka,
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe do oceny żywienia,
 • wymienić diety,
 • ocenić diety,
 • ocenić diety za pomocą specjalistycznych programów komputerowych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe