Kształcenie na odległość

ORGANIZACJA PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować akty prawne dotyczące systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
  • planować i kontrolować produkcję potraw i napojów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • określać przydział czynności pracowników dotyczący wykonywania zadań podczas planowania produkcji,
  • scharakteryzować procedury dotyczące postępowania z odpadkami pokonsumpcyjnymi w zakładzie gastronomicznym.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe