Kształcenie na odległość

BIOLOGICZNE PODSTAWY CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik weterynarii 324002

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik weterynarii

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt,
  • opisać budowę układów w organizmach wybranych gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  • określać położenie narządów w organizmie zwierzęcym,
  • odróżnić poszczególne układy i narządy różnych gatunków zwierząt,
  • scharakteryzować przykładowe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  • ocenić kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących,
  • ocenić zachowanie zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących w różnych sytuacjach życiowych z opisu, na rysunkach i na zdjęciach,
  • scharakteryzować działania związane z procesem rozrodu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wynosi 285 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe