Kształcenie na odległość

TECHNOLOGICZNE PODSTAWY CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik weterynarii 324002

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik weterynarii

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i oceni ich jakość,
 • określić wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych,
 • omówić problematykę produkcji, konserwacji, przechowywania i przygotowania pasz do skarmiania,
 • przestrzegał zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących,
 • ułożyć dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących,
 • sporządzić planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich,
 • sporządzić preliminarz i bilans pasz,
 • poprowadzić produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
 • poprowadzić produkcję zwierzęcą z zastosowaniem metod ekologicznych,
 • wykonać zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących,
 • ocenić dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących,
 • dobrać technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego,
 • określić wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne,
 • przygotować do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące oraz poprowadzić ich sprzedaż bezpośrednią,
 • udzielić zwierzętom pomocy przedlekarskiej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wynosi 285 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe