Kształcenie na odległość

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O CHOROBACH ZWIERZĄT I LEKACH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik weterynarii 324002

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik weterynarii

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
  • określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy,
  • rozpoznać czynniki wywołujące choroby zwierząt,
  • określić wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt,
  • określić drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych,
  • rozpoznać objawy chorób zwierząt,
  • rozróżnić weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • rozróżnić drogi podawania leków zwierzętom,
  • stosować racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia,
  • obliczyć stężenia procentowe i promilowe roztworów.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych wynosi 580 h (forma stacjonarna) lub 406 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych wynosi 283 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe