Kształcenie na odległość

PODSTAWY ORGANIZOWANIA I MONITOROWANIA PRZEPŁYWU INFORMACJI W PROCESIE PRODUKCJI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów, i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik logistyk 333107

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik logistyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • dobierać sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego,
  • dobierać urządzenia transportu wewnętrznego (lub bliskiego) do formy organizacji procesu produkcyjnego,
  • dobierać techniki odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji,
  • wykorzystywać, stosować i obsługiwać systemy informatyczne w monitorowaniu procesu produkcji,
  • organizować przepływy zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania,
  • monitorować przepływ zasobów i informacji o nich,
  • sporządzać dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów, i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania wynosi 263 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe